TERMOS SUBSCRICIÓN

PRIMEIRA.- INTRODUCIÓN

As presente condicións xerais da subscrición regulan a relación contractual entre LUZES XORNALISMO QUE CONTA S.L. (en adiante LUZES) e a persoa ou entidade que contrate unha subscrición a LUZES.

A persoa ou entidade usuaria, ao realizar o proceso de contratación, admite ter lido as condicións xerais da contratación que LUZES teña publicadas no momento en que acceda a páxina e as acepta na súa integridade.

LUZES resérvase o dereito de modificar as condicións aquí descritas. Cando LUZES realice cambios, a persoa ou entidade usuaria será convenientemente informada mediante a actualización deste documento, ao que poderá acceder en calquera momento.

SEGUNDA.- OBXECTO

O obxecto das presentes condicións xerais é a regulación da relación contractual entre as persoas ou entidades que contraten unha subscrición a REVISTA LUZES a cambio dunha contra prestación económica segundo se establece no presente contrato.

TERCEIRA.- IDENTIFICACIÓN DAS PARTES CONTRATANTES

Dunha parte LUZES empresa que xestiona os dereitos da publicación da REVISTA LUZES e da outra, calquera persoa física ou xurídica que contrate unha subscrición a REVISTA LUZES a cambio das contra prestacións económicas que en cada caso se establezan ou que poden vir determinadas pola modalidade de subscrición contratada.

CUARTA.- USUARIAS

As persoas ou entidades que contraten o servizo obxecto do presente contrato (usuarias) deberán ser persoas físicas, maiores de 18 anos que actúen no seu propio nome e dereito ou no nome de persoa xurídica que representen con poder suficiente, ás cales se lles aplicará as tarifas e cláusulas do presente contrato en igualdade de termos e condicións.

QUINTA.- MODALIDADES DE SUBSCRICIÓN

As usuarias poden contratar unha subscrición con duración anual ou vitalicia. O proceso de contratación permite á usuaria definir exactamente o período de tempo que desexa contratar.

SEXTA.- CONSENTIMENTO E ACEPTACIÓN

A usuaria presta o seu consentimento para vincularse con LUZES dende que envía a súa aceptación co formulario de contratación do sitio web correctamente cumprimentado. Dende ese momento acepta e adhírese de maneira completa a todas as condicións xerais que se describen neste contrato.

SÉPTIMA.- PREZO

O prezo da contratación de cada modalidade de subscrición e os impostos correspondentes do servizo constarán, claramente determinados, na páxina web no momento no que a usuaria proceda a súa contratación.

LUZES poderá modificar en calquera momento o prezo do servicio da subscrición con carácter previo a súa tramitación e con unha antelación razoable. Os cambios do prezo do servizo da subscrición xurdirán efectos ao inicio do seguinte período da subscrición despois da data de modificación do prezo. A continuación, a subscrición sen cursar baixa trala efectividade do cambio do prezo significará a aceptación do subscritor do novo prezo.

Medio de pago
A usuaria que desexe contratar unha subscrición a REVISTA LUZES no sitio web, deberá aboar, previamente, o prezo correspondente a través dun pago electrónico, transferencia ou domiciliación bancaria que en cada momento se indica no formulario do noso sitio web. Con carácter xeral os cargos realizaranse o comezo da contratación.

OITAVA.- RENOVACIÓNS E MODIFICACIÓNS

As subscricións formalizadas, unha vez finalizado o período de vixencia, renovarase automaticamente por un período de igual duración ao que tiveran contratado e ao prezo da tarifa vixente en cada momento.

No caso que a usuaria non desexe renovar a súa subscrición deberá informar a LUZES, enviando un correo electrónico a subscricions@revistaluzes.com, cunha antelación, como mínimo, de 7 días antes do vencemento da mesma.

Non se admiten modificacións ou devolucións nas subscricións.

NOVENA.- OBLIGACIÓNS DE LUZES

LUZES comprométese a cumprir coas seguintes obrigacións na relación que establece co usuaria:

 1. Pór a disposición da usuaria no sitio web a información necesaria relativa o servizo da subscrición a LUZES, así como a súa contratación.
 2. Enviar á adquirinte a comprobación que manifesta a recepción por parte de LUZES do formulario de contratación.
 3. Unha vez que LUZES verifique que a realización efectiva do pago efectuouse correctamente, a subscrición será efectiva e comezará o envío, acceso dixital ou ambas as dúas durante o período contratado.

DÉCIMA. – OBRIGACIÓNS DA USUARIA

A usuaria comprométese a cumprir coas obrigacións na relación que establece con LUZES:

 1. Encher o formulario de contratación e os campos segundo as instrucións que LUZES especifique ao efecto para cada servicio.
 2. Aboar o prezo do servizo que desexe contratar segundo as instrucións que aparecen no formulario e o estipulado nestas condicións xerais.
 3. Cumprir con tódalas condicións xerais que aparecen neste documento.

UNDÉCIMA.- ACCESO E USO DO SERVIZO

Permítese unicamente o uso persoal e intransferible das claves de acceso facilitadas. As credenciais poderanse utilizar simultaneamente en diferentes dispositivos (tableta, pc e móbil).

O código fonte, os deseños gráficos, toda a información e contidos do sitio web ou da revista en papel, están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e industrial de LUZES, ou no seu caso, de terceiras persoas e non poden ser utilizados sen a autorización escrita de LUZES. A subscrición a esta publicación autoriza o uso exclusivo e persoal da mesma por parte da subscritora.

En ningún caso se entenderá que o acceso e navegación da usuaria implica a renuncia, transmisión, licencia o cesión total ou parcial de ditos dereitos por parte de LUZES. Por conseguinte, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor (“copyright”) e calquera mecanismo de información e/ou de identificación que puidesen conterse nos contidos.

Así mesmo, está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar publicamente, facer segundas ou posteriores publicacións, cargar ficheiros, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos contidos incluídos en LUZES para propósitos públicos ou comerciais, sen contar coa autorización expresa e por escrito de LUZES ou, no se caso, do titular dos dereitos a quen corresponda.

A usuaria acepta non utilizar o sitio web, o material impreso, nin o software o que acceda en virtude do presente contrato para ningún propósito ilegal.

LUZES resérvase o dereito de restrinxir ou cancelar o acceso e anular a subscrición o servicio se, na súa opinión, a usuaria utiliza o sitio web, material impreso ou software para infrinxir algunha lei, violar os dereitos de terceiros ou incumprir as presentes condicións de contratación.
LUZES perseguirá o incumprimento das anteriores condicións como calquera utilización indebida dos contidos presentados na súa páxina web ou revista impresa, exercitando tódalas accións civís e penais que lle correspondan.

DECIMOSEGUNDA.-RESPONSABILIDADE DA usuaria

A usuaria contratante será responsable de tódolos datos e manifestacións que inclúa no formulario que envía a LUZES. Mediante o envío do formulario de contratación correspondente, a usuaria acepta as condicións de rexistro e contratación aquí expostas e comprométese a respectar o uso e as prohibicións establecidas nas mesmas.

Así mesmo, ao enviar o formulario de contratación, a usuaria comprométese ao pagamento correspondente polo servicio contratado. A usuaria acepta que, os seus datos de pagamento permiten a facturación e/ou cobro por parte de LUZES. De non ser atendido o pagamento o servizo contratado non lle será outorgado ou será cancelado se estivese activo.

DECIMOTERCEIRA.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

LUZES non pode garantir que a transmisión electrónica de datos estea libre de erros, nin que os datos non sexan interceptados, cambiados, perdidos ou destruídos ou que cheguen tarde ou incompleto ou prexudicados ou que sexa segura a súa utilización.

LUZES non será responsable ante a usuaria baixo ningunha circunstancia, respecto a calquera erro ou omisión derivada da relacionada con algún feito alleo ao seu control razoable, incluídos, sen limitación: fallos na rede ou comunicación; transmisión de virus informáticos; actos ou omisións dos nosos provedores; erros, omisións ou irregularidades nos contidos producidos durante a transmisión electrónica.

Non obstante, LUZES declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do sitio web e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños para os usuarias. LUZES non será responsable ante o usuaria de casos fortuítos ou de forza maior.

DECIMOCUARTA.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO

A usuaria contratante renuncia, mediante a aceptación destas condicións, a calquera dereito de resolución do contrato que lle fora outorgado pola lexislación vixente despois de ter acceso ou iniciarse no servizo solicitado.

LUZES resérvase o dereito a retirar de forma inmediata o acceso ou envío do servizo contratado a aqueles clientes que, a criterio de LUZES, contraveñan o disposto nas presentes condicións sen posibilidade de reembolso no caso de que pago se levara a cabo con anterioridade.

Concretamente LUZES poderá anular a contratación:

 1. Cando o acceso ó servicio fose utilizado con fins ilexítimos.
 2. Cando os datos de cobro proporcionados na contratación, sexan erróneos ou imposibiliten a facturación e/ou cobro da subscrición contratada.
 3. No caso de usos fraudulentos ou contrarios a boa fe dos contidos, materiais ou software que aparecen no sitio web ou na revista impresa.

DÉCIMOQUINTA.- DEREITO DE CANCELACIÓN

A usuaria poderá proceder a cancelar unilateralmente a subscrición contratada en calquera momento durante a vixencia da mesma, para elo deberá notificalo o departamento de subscricións de LUZES, a través do correo electrónico subscricions@revistaluzes.com. A cancelación da subscrición a LUZES non suporá, en ningún caso, o reembolso dos importes que a usuaria tivese aboado como contra prestación da subscrición. Ditos importes teñen carácter non reembolsable. Conforme a normativa vixente a natureza do produto obxecto deste contrato non permite á usuaria exercitar o seu dereito de desestimento logo de contratado o produto.

DECIMOSEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmase á usuaria da existencia dun ficheiro automatizado cos datos que se reciban nos distintos formularios da páxina. Os datos recollidos son estritamente necesarios para poder formalizar o presente contrato, iniciar a relación comercial ou cumprir coas obrigacións contables e fiscais, polo que o seu cumprimento é obrigatorio.

Será necesario encher todos os campos salvo que se estableza o contrario. No caso de non cumprimentar todos os campos, LUZES non prestará os servicios do presente contrato.

A información facilitada pola usuaria será utilizada por LUZES, exclusivamente, para as seguintes finalidades:

 1. Realizar o proceso de contabilidade.
 2. Cumprir coas obrigacións fiscais vixentes.
 3. Envío periódico da información sobre a nosa empresa, os nosos produtos ou servizos, incluíndo as novidades que se vaian producindo ao respecto dos mesmos. O arquivo informatizado de datos é responsabilidade do titular do sitio web ou calquera entidade que se subrogue para levar a cabo o subministro e xestión dos produtos e servizos que se ofrecen na web.

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica de 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, expresamente advírtese que o envío dos formularios implicará o consentimento expreso da usuaria para:

 1. O tratamento automatizado dos datos facilitados para as finalidades expostas.
 2. Recibir comunicacións comerciais mediante correo electrónico das ofertas, promocións e novos produtos de LUZES. No obstante, se a usuaria non desexa continuar recibindo comunicacións comerciais pode indicalo mediante comunicación remitida o seguinte enderezo electrónico subscricions@revistaluzes.com

Do mesmo xeito infórmase á usuaria do seu dereito de acceso, rectificación, cancelación ou no seu caso oposición de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa aplicable a tal efecto, os cales poderá exercitar mediante comunicación remitida o seguinte enderezo: subscricions@revistaluzes.com

DECIMOSÉTIMA.- DOCUMENTO CONTRACTUAL

O documento de contrato entre a usuaria e LUZES, está composto polas presentes condicións de contratación, o formulario enviado pola usuaria cos datos persoais e de pago, os datos localizados no sitio web que completan o presente documento, prevalecendo fronte a calquera outro acordo verbal ou escrito previo ou simultáneo.

DECIMOITAVA.- NULIDADE E INEFICACIA DAS CLÁUSULAS

No caso de que calquera das cláusulas incluídas nestas condicións xerais fose declarada total o parcialmente nula ou ineficaz, tal nulidade afectará tan solo a dita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo en todo o demais o resto das condicións xerais.

DECIMONOVENA.- LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

O presente contrato será interpretado conforme a lexislación española vixente. LUZES e a usuaria comprométense a intentar resolver de maneira amistosa calquera desacordo que puidera xurdir no desenrolo do presente contrato, previamente a acudir a xurisdición contemplada.

Envío por correo electrónico a: subscricions@revistaluzes.com
Versión: 1.1
Fecha: 05/08/2019

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail