Menos carne contra o cambio climático: controversia e matices

O cambio climático supón un desafío para a humanidade. Por sorte, as nosas accións poden mitigalo. Para comprender o noso papel necesitamos información entendible, contrastada e baseada na evidencia científica, pero con frecuencia recibimos informacións simplistas e contraditorias. É o caso da produción e consumo de produtos de orixe animal e a súa redución como estratexia contra o quecemento global.

The Conversation

 

As mensaxes contraditorias son un erro de comunicación na loita contra o cambio climático. Teñen un notable efecto disuasorio sobre a acción política e social e dificultan a acción clara e decidida: «Para que vou facer algo se nin sequera os expertos se poñen de acordo». Noutros casos, elíxese a mensaxe que coincide cos intereses de cada un. O que comemos, como o producimos e o que refugamos ten un gran impacto no medio ambiente e na nosa saúde. Débese reducir o consumo de produtos de orixe animal para paliar os efectos do cambio climático?

Un grupo de investigadores pertencentes á Rede Remedia, que nos dedicamos ao estudo da mitigación do quecemento global na agricultura e a gandería, tratamos de responder a esta cuestión. Para iso debemos: Precisar cal é a contribución da produción e o consumo de produtos de orixe animal ao cambio climático, en comparación con outros alimentos e sectores. Valorar en que medida é efectivo reducir o noso consumo destes produtos na loita contra o quecemento global. Esclarecer se existen diferenzas entre distintos tipos de producións animais en canto ás emisións.
Este é o resultado das nosas reflexións:

Debemos ser rigorosos ao contar emisións.

Os inventarios de emisións non sempre reflicten o impacto climático asociado ás pautas de consumo de alimentos. Para coñecer cal é a contribución do sector gandeiro ao cambio climático acudamos ao inventario nacional de emisións. Esta é a ferramenta coa que países como España cuantifican as emisións anuais dos seus sectores produtivos. Grazas a ela, establécense os compromisos de redución de emisións. O inventario facilita o cómputo das emisións mediante unhas regras comúns establecidas pola ONU. Para iso, clasifica as emisións de cada país en varios apartados e segundo sector (enerxía, industria, agricultura). En definitiva, é unha ferramenta moi potente para poder levar a cabo políticas de mitigación a nivel estatal.

Reparto porcentual por sectores de emisións de gases de efecto invernadoiro en España, 2016.Axencia Europea de Medio Ambiente

Os datos de 2016 do inventario español indican que a agricultura é responsable directa do 11 % das emisións de gases efecto invernadoiro. Máis da metade (un 6 % do total) corresponde á cría de animais e a xestión das súas dexeccións. Estas prodúcense en forma de metano, un gas cun poder de efecto invernadoiro moi superior ao do CO₂ e que se orixina na dixestión de ruminantes como vacas, ovellas e cabras. Tamén durante a xestión dos estercos líquidos, xurros, procedentes do gando porcino.

Segundo o inventario español de emisións, a gandería sitúase lonxe do sector enerxético, que representa un 78 % do total e está liderado polas industrias enerxéticas (28 % do total) e o transporte (22 %). Actuar sobre o sector gandeiro tería, en principio, un impacto escaso. Con todo, o inventario serve para computar o total de emisións dun país, pero non está deseñado para determinar a contribución dun sector nas emisións de gases efecto invernadoiro. Estas emisións deben cuantificarse sumando as xeradas en todas as etapas da produción dun produto ou servizo, o que se coñece como pegada de carbono.

As emisións indirectas duplican ás directas

A FAO estima que as emisións directas procedentes dos animais e os seus excreciones suman, a nivel mundial, uns 2.300 millóns de toneladas de CO₂ equivalente. Recoñece, iso si, que inclúen tamén outros procesos. Por exemplo, o uso de combustibles para maquinaria e calefacción en granxas tamén debe asociarse á produción animal, pero está incluído no apartado de «enerxía»do inventario.

A pegada de carbono dun produto de orixe animal considera tamén as emisións procedentes da obtención do seu alimento. Esta non sempre é producida en España e, por tanto, non sempre aparece computada no inventario. Ademais, a produción de pensos require con frecuencia cambiar a forma na que se usa o chan, que pasa a reter menos carbono, liberando CO₂ á atmosfera, aínda que estes cambios pódense reverter. O exemplo máis claro é a deforestación de bosques tropicais.

En definitiva, a FAO estima que estas emisións indirectas son case o dobre que as directas. Desde esta perspectiva, o peso dos produtos de orixe animal nas emisións de gases de efecto invernadoiro sitúase nun 14,5 % a nivel global, cuns 7.100 millóns de toneladas de CO₂ equivalente, segundo a FAO. Isto supón unha parte moi relevante das emisións relacionadas coa produción agroalimentaria, que se estima próxima ao 25 % segundo organismos como o IPCC.

Stijn te Strake / Unsplash. Unsplash, CC BY

O ritmo de mellora é insuficinte

O recente informe de IPCC Global Warming of 1.5 ° C detalla de que forma podemos evitar as peores consecuencias do cambio climático. Indica que será necesario reducir, ademais do CO₂ emitido pola queima de combustibles fósiles, as emisións procedentes da agricultura. A produción animal é, por tanto, unha peza esencial na loita contra o cambio climático polas súas emisións directas e indirectas. As posibilidades técnicas para mitigalas son amplas:
Optimizar a cría de animais nas granxas para que necesite a menor cantidade de recursos posibles.
Limitar os procesos polos cales se orixinan as emisións.
En ambos os casos lográronse grandes avances nos últimos anos, con perspectiva de que sigan mellorando no futuro. Existe tamén medidas máis estruturais: Reducir as perdas asociadas ao desperdicio alimentario.
A pesar de todo, existen evidencias científicas de que o ritmo actual de mellora non será suficiente. Aínda que producir carne poida ter cada vez unha menor pegada de carbono, o total de emisións asociadas non se reducirá debido ao aumento da demanda global.Por tanto, é indispensable desenvolver a través da investigación e innovación formas de produción gandeira que permitan reducir a maior ritmo as emisións directas e indirectas relacionadas coa produción animal. As medidas ligadas ao consumo tamén serán fundamentais.

Reducir o consumo onde máis se consome?

Neste contexto, introdúcese no taboleiro de xogo un cuarto grupo de estratexias asociadas aos consumidores:
Reducir o consumo de produtos cunha elevada pegada de carbono (entre os que se adoitan atopar os de orixe animal) e substituílos por outros con menor pegada que manteñan a achega nutricional.
Esta estratexia xera controversia e ten matices que dificultan a súa aplicación a escala global. Mestúranse aspectos alleos ao cambio climático, pero igual de relevantes, como a saúde, a seguridade alimentaria, o benestar animal e a sustentabilidade económica do mundo rural, entre outros.

O enfoque sempre debe ser por rexións, pois existen partes do planeta moi deficitarias na inxesta de nutrientes e proteína de alto valor biolóxico. Alí, os produtos de orixe animal desempeñan un papel fundamental. Ademais, os estercos xerados son necesarios para a fertilización dos cultivos. Pola contra, nas rexións de rendas máis altas, como España, a inxesta de proteína de orixe animal é, en xeral, maior da recomendable. Moitos estudos indican que reducila para adecuala ás recomendacións dos nutricionistas axudaría a mitigar o cambio climático. Unha dieta cun maior peso de legumes, froitas e verduras de proximidade e tempada, en detrimento de carnes, bebidas azucradas e alimentos procesados é un exemplo de dieta máis saudable e á vez máis sustentable desde o punto de vista climático.

Unha estratexia efectiva, pero con matices

Reducir o consumo de produtos de orixe animal é efectivo, pero ten matices importantes que deben ser considerados. Que tipo de produto animal conviría reducir por motivos climáticos? A resposta non é evidente, xa que existen producións animais moi diversas.
Os animais criados en condicións intensivas pertencen a razas melloradas de porcos e aves, alimentados con pensos de elevada calidade nutricional. Son os que aproveitan unha maior proporción dos nutrientes que inxeren e os que emiten menos metano por cada quilo de produto.

Este tipo de produción é a que máis se intensificaron nas últimas décadas, e permitiu incrementar o consumo de produtos de orixe animal ao facelos máis accesibles. Isto non ten por que significar un mellor resultado a nivel da cadea de produción, pois a maior parte da súa pegada de carbono non está asociada á cría dos animais, senón á obtención da súa comida, que alternativamente podería empregarse para alimentar á poboación.
A produción de penso utiliza amplas zonas de cultivo de soia e cereal, con frecuencia afastadas miles de quilómetros do lugar en que son consumidas. Tamén conleva o uso de fertilizantes e as emisións asociadas á súa fabricación, aplicación e transporte. A miúdo, implica cambiar o uso de chans para implantar cultivos.

Os animais criados en condicións máis extensivas, cunha menor densidade de gando por unidade de superficie, aproveitan unha menor proporción dos nutrientes que inxeren. Ao ser habitualmente ruminantes, tenden a emitir maiores cantidades de metano na súa dixestión. Pero por ser ruminantes son capaces de aproveitar (tanto en pastoreo como en condicións intensivas) recursos difíciles de aproveitar por outros animais e mesmo humanos. Isto reduce bastante a pegada de carbono asociada á súa alimentación.

Entre os extremos mencionados existe unha ampla variedade de producións gandeiras en canto aos seus impactos e potenciais beneficios. Isto impide calquera valoración xenérica e, unha vez máis, fai necesario un enfoque regionalizado.

Non só gases

As emisións de gases efecto invernadoiro non deben ser a única ferramenta de decisión ambiental. A produción animal ten outros impactos relevantes e importantes. Estes dependen do tipo de produción, e están asociados ao consumo de recursos naturais e chans, así como á xestión das excreciones dos animais. O grao de concentración gandeira dificulta (pero non imposibilita) o seu control, de forma que o modelo de produción intensiva é máis proclive a xerar problemas ambientais, mentres que a produción extensiva e en pastoreo contribúe en maior medida á conservación de determinados hábitats e ecosistemas.

Algúns exemplos de impactos negativos nada despreciables están relacionados coas emisións de amoníaco e a contaminación das augas subterráneas por nitratos, ambas moi vinculadas á agricultura e gandería intensivas. Tamén a xeración de cheiros e o uso de antibióticos. En calquera caso, non deben obviarse os beneficios económicos, sociais e ambientais asociados a cada tipo de produción animal. Por tanto, a imaxe completa dos impactos e beneficios de gandería é difícil de abarcar mesmo para especialistas nestes temas.

A necesidade de estratexias conxuntas

A mitigación do cambio climático require considerar estratexias de forma conxunta, pois resulta inefectivo ou mesmo contraproducente centrarse nunha. Podería pensarse, erroneamente, que deixar de consumir este tipo de alimentos compensaría outras emisións como as do transporte, ou viceversa. Por poñer un exemplo, unha viaxe de ida e volta en avión de Málaga a Amsterdam ten unhas emisións comparables ao consumo anual de carne dun consumidor español media, o que pode dar a cada un unha idea sobre cales poderían ser as súas prioridades climáticas. Tampouco debemos negar o papel que teñen as nosas accións diarias. O último informe do IPCC defende medidas coordinadas que afectan os nosos hábitos de consumo. É dicir a forma na que vivimos, nos desprazamos e alimentamos.

As melloras ambientais asociadas a reducir o consumo de produtos de orixe animal son evidentes, do mesmo xeito que o é reducir outras actividades como os desprazamentos en avión e en coche. Debemos seguir traballando para reducir aínda máis as emisións da gandería, tanto de consumo como de produción, cunha estratexia que teña en conta os impactos e beneficios asociados.
Por tanto, o consumo e produción de produtos de orixe animal non son a solución ao cambio climático, pero seguramente serán parte dela. Sempre, iso si, de forma coordinada, rexionalizada e baseada en evidencias científicas.

Salvador Calvet Sanz, Universitat Politècnica de València; Agustin del Prado Santeodoro, bc3 – Basque Centre for Climate Change; Agustín Rubio Sánchez, Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Ana Iglesias Picazo, Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Cipriano Díaz Gaona, Universidad de Córdoba; David R. Yáñez-Ruiz, Estación Experimental del Zaidín (EEZ – CSIC); Elena Galán, bc3 – Basque Centre for Climate Change; Fernando Estellés Barber, Universitat Politècnica de València; Guillermo Pardo, bc3 – Basque Centre for Climate Change; Haritz Arriaga Sasieta; Inmaculada Batalla, bc3 – Basque Centre for Climate Change; Jorge Alvaro-Fuentes, Estación Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC); María Almagro Bonmatí, bc3 – Basque Centre for Climate Change; Pol Llonch Obiols, Universitat Autònoma de Barcelona; Sonia Roig Gómez, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Víctor Vélez-Marroquín, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Este artículo foi publicado orixinalmente en The Conversation. Lea o orixinal.

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail